» Stowarzyszenie EKOSKOP (Rzeszów)

Rzeszów

http://m.ekomobil.pl/img/upload/logo_EKOSKOP_1332342837.gif

Stowarzyszenie „EKOSKOP” jest pozarządową organizacją proekologiczną. Zostało założone w Rzeszowie w dniu 2 listopada 2006 roku. 30 stycznia 2007 roku zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000273010. Misją Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju
w zgodzie z ideą i zasadami rozwoju zrównoważonego. Od dnia 17 listopada 2008 roku Stowarzyszenie posiada status „organizacji pożytku publicznego” (OPP). Stowarzyszenie  wypełnia swoją misję poprzez aktywną współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami administracji samorządowej, regionalnej i państwowej, wyższymi uczelniami oraz innymi uczestnikami szeroko rozumianej działalności proekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli. Stowarzyszenie  stymuluje i zachęca do nieskrepowanej wymiany informacji i myśli oraz społecznego uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji dotyczących środowiska.

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie  realizuje:
·       prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej,
·       wydawniczej, promocyjnej, medialnej i organizacyjnej;
·       prowadzenie działalności szkoleniowej;
·       organizowanie spotkań, seminariów i konferencji;
·       opracowywanie projektów, programów i ekspertyz dotyczących zagadnień ekologicznych i zrównoważonego rozwoju;
·       współpraca z organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi, instytucjami i osobami w kraju i za granicą;
·       współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi;
·       aktywizacja społeczeństwa, wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich oraz promowanie i organizowanie wolontariatu działającego na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
·       uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych w zakresie spraw związanych z celami statutowymi;
·       prowadzenie działań interwencyjnych celem opieki na obszarami przyrodniczo cennymi,
·       ustanawianie funduszy stypendialnych oraz dysponowanie nimi;

http://www.ekoskop.rzeszow.pl/

© Copyright MOBI 2019
Ekomobil "Jeżowóz"

stat4u